xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

Ngày 09-04-2020

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư

      Ngày 13 tháng 4 năm 2016, UBND tỉnh có Công văn số 1028/VP.UBND-KTTH về việc triển khai thực hiệnThông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 02 năm 2016 của Bộ Xây dựng V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư;

Theo nội dung Thông tư trên, Sở Xây dựng có trách nhiệm giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn với những nội dung chủ yếu như sau:

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền các quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn

- Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Khoản 5 Điều 106 của Luật Nhà ở.

- Tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và Quy chế này

- Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn theo định kỳ 06 tháng, hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất.

- Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và Quy chế này ban hành quy định hướng dẫn cụ thểviệc quản lý, sử dụng nhà chung cư để áp dụng trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai đến các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo nội dung Thông tư này./.

Nguồn : PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ & TTBĐS

 
Đang online: 1
Hôm nay: 704
Đã truy cập: 539060
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.