xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Hậu Giang

Ngày 22-12-2022

QUYẾT ĐỊNH 2087/QĐ-UBND:

Điều 1. Công bố Danh mục 49 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính)

Nội dung của từng thủ tục hành được quy định cụ thể tại các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Xây dựng: Quyết định số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020, Quyết định số 1186a/QĐ-BXD ngày 07/9/2020, Quyết định số 477/QĐ-BXD ngày 29/4/2021, Quyết định số 700/QĐ-BXD ngày 08/6/2021, Quyết định số 705/QĐ-BXD ngày 11/6/2021, Quyết định số 1039/QĐ-BXD ngày 13/9/2021, Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan cập nhật, hoàn chỉnh nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và tổ chức công khai, đăng tải các thủ tục hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời, thực hiện xây dựng Quy trình nội bộ theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại: Phần A số thứ tự 1 Mục I, 2 đến 4 Mục II, 1 đến 2 Mục III, 1 đến 8 Mục V, 1 Mục VI; Phần B số thứ tự 2 đến 3 Mục I; 1 Mục III Phụ lục kèm theo Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự: 1 Mục I, 2 đến 4 Mục II, 1 đến 2 Mục III, 1 đến 8 Mục V Phụ lục VIII kèm theo Quyết định số 765/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ thủ tục hành chính tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố danh mục 02 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ các Quy trình nội bộ tại số thứ tự 1, 2, 9, 13, 17, 18, 19 và 27 đến 34 Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết 34 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

Bãi bỏ các Quy trình nội bộ mã số QT02-GPXD, QT03-ĐCGPXD, QT04-BCKTKT kèm theo Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện trong lĩnh vực Xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Phu luc sua.pdf_20221222151006.pdf
2. QD Cong bo TTHC sua.pdf_20221222151006.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 6
Hôm nay: 2621
Đã truy cập: 1201701
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.