xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực trật tự xây dựng

Ngày 14-07-2021

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-SXD ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hoạt động xây dựng năm 2021 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực trật tự xây dựng, kiểm tra và phát hiện xử lý kịp thời những sai sót, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn Chủ đầu tư thục hiện đúng quy định trong quá trình đầu tư xây dựng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, ngày 25 tháng 5 năm 2021 Thanh tra Sở ban hành Thông báo số 14/TB-TTr về việc kiểm tra công tác quản lý trật tự xây dựng.

Thanh tra Sở phối hợp cùng phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện Vị Thủy đã kiểm tra công trình Nhà làm việc Điện lực Vị Thủy theo nội dung Giấy phép số 10/GPXD ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang. Qua kết quả kiểm tra cho thấy công trình cơ bản thi công đúng nội dung giấy phép được cấp có thẩm quyền cấp, riêng phần cao độ nền và chiều cao công trình chưa kiểm tra được (do hiện nay chưa xây dựng phần sân). Qua kiểm tra, Thanh tra đề nghị Chủ đầu tư và các đơn vị có liên qua dự án tiếp tục thực hiện đúng theo nội dung giấy phépxây dựng và bản vẽ được cơ quan có thểm quyền phê duyệt, đồng thời thực hiện che chắn, bảo đảm an toàn lao động cho công nhân trên công trường đúng quy định.
Đang online: 1
Hôm nay: 284
Đã truy cập: 230408
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.