xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

Ngày 18-08-2020

8. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.

         

8.1. Trình tự thực hiện:

          Sau khi được cấp giấy phép hoạt động xây dựng, nếu có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp, nhà thầu nước ngoài phải nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang để được xem xét điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp.

8.2. Cách thức thực hiện: Nhà thầu gửi hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (Số 09, đường Điện Biên Phủ, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

          8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng.

          - Các tài liệu chứng minh cho những nội dung đề nghị điều chỉnh. Các tài liệu phải được dịch ra tiếng Việt và được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

          8.4. Thời hạn giải quyết:

          - Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

          8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà thầu

          8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng;

          8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

          Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài được điều chỉnh.

          8.8. Lệ phí:

          - Lệ phí điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng;

          - Mức phí: 2.000.000 đồng/Giấy phép (theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bô Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng).

          8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định tại Phụ lục số 5 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

          8.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Nhà thầu đã được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng tại Việt Nam có những thay đổi về tên, địa chỉ của nhà thầu, thay đổi các đối tác trong liên danh hoặc nhà thầu phụ hoặc các nội dung khác đã ghi trong giấy phép hoạt động xây dựng được cấp.

          8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

          - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

          - Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Phụ lục số 5

Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Văn bản số : ................... .........., ngày ...... tháng ...... năm ........

Kính gửi : Cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) (Hoặc ông Giám đốc Sở Xây dựng ..............)

Tôi: (Họ tên)                   Chức vụ:

Được uỷ quyền của ông (bà): theo giấy uỷ quyền: (kèm theo đơn này)

Đại diện cho:

Địa chỉ đăng ký tại chính quốc:

Số điện thoại:                  Fax:                      E.mail:

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam:

Số điện thoại:                  Fax:                      E.mail:

Công ty (hoặc Liên danh) chúng tôi đã được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (Sở Xây dựng) cấp giấy phép hoạt động xây dựng số ........................, ngày ............... để thực hiện gói thầu ...................thuộc dự án ........................... Đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp với nội dung: ..................................................................................

Lý do đề nghị điều chỉnh: .................................................................

Chúng tôi đề nghị Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng (hoặc Sở Xây dựng ....) xét điều chỉnh Giấy phép hoạt động xây dựng đã cấp cho Công ty chúng tôi với nội dung nêu trên.

Hồ sơ gửi kèm theo gồm:

1- Bản sao Giấy phép hoạt động xây dựng đã được cấp

2- Bản sao các văn bản chứng minh cho nội dung điều chỉnh

3- Văn bản chấp thuận của chủ đầu tư (thầu chính trường hợp nhà thầu đề nghị điều chỉnh là thầu phụ)

Nếu hồ sơ của chúng tôi cần phải bổ sung hoặc làm rõ thêm nội dung gì, xin báo cho ông (bà) ................ có địa chỉ tại Việt Nam.................... số điện thoại ..................... Fax ..................... E.mail ........................................

Khi được cấp Giấy phép hoạt động xây dựng điều chỉnh, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định trong Giấy phép và các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.

Thay mặt (hoặc thừa uỷ quyền) .................

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu Công ty)

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 8.docx_20200818142619.docx

Tin cùng chuyên mụcĐang online: 1
Hôm nay: 711
Đã truy cập: 539067
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.