xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

Ngày 18-08-2020

6. Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III (Trường hợp CCHN rách, nát/thất lạc) đối với cá nhân hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

         

6.1. Trình tự thực hiện:

          - Cá nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề tới Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang đối với chứng chỉ hành nghề hạng II, hạng III.

          - Trình tự thực hiện như đối với trường hợp cấp mới nhưng không yêu cầu sát hạch, thời gian thực hiện xét cấp không quá 15 ngày.

6.2. Cách thức thực hiện: Cá nhân yêu cầu cấp lại chứng chỉ hành nghề nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (Số 09, đường Điện Biên Phủ, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

          6.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

          - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD.

          - Chứng chỉ cũ đối với trường hợp chứng chỉ cũ bị rách, nát.

          b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          6.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

          6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

          Cá nhân có chứng chỉ hành nghề bị rách, nát hoặc thất lạc khi tham gia hoạt động xây dựng trong các lĩnh vực: Khảo sát xây dựng; Thiết kế quy hoạch xây dựng; Thiết kế xây dựng công trình; Giám sát thi công xây dựng; Kiểm định xây dựng; Định giá xây dựng.

          6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng.

          6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề được cấp lại.

          6.8. Phí, Lệ phí: 150.000 đồng/chứng chỉ.

          6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

          Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề theo theo quy định tại Phụ lục số 01 Thông tư số 17/2016/TT-BXD;

          6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cá nhân đã được cấp chứng chỉ hành nghề;

          - Không vi phạm các quy định trong hoạt động đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan.

          6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

          - Luật Xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư 08/2018/TT-BXD 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam;

- Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng;

Phụ lục số 01

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI/ĐIỀU CHỈNH/BỔ SUNG NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Kính gửi: (Tên cơ quan có thm quyn)

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………

2. Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………………

3. Quốc tịch: ……………………………………………………………………

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……. nơi cấp ……

5. Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………

6. Số điện thoại: ………………………….. Địa chỉ Email: ……………………

7. Đơn vị công tác: ………………………………………………………………

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành, hệ đào tạo): ……………………

9. Mã số chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có): ……………………………

Đề nghị được cấp/cấp lại/điều chỉnh/bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

9.1. Cấp chứng chỉ hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề: ………….(1) ……………… Hạng: ………………………

9.2. Cấp lại chứng chỉ hành nghề □

Lý do đề nghị cấp lại chứng chỉ: …………………………………………….. (2)

9.3. Điều chỉnh/Bổ sung nội dung hành nghề □

Lĩnh vực hành nghề điều chỉnh/bổ sung: .....(1) ………………..Hạng: …………

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung đơn này và cam kết hành nghề hoạt động xây dựng theo đúng nội dung ghi trong chứng chỉ được cấp và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan./.

  

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ghi chú:

(1) Lĩnh vực hành nghề theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

(2) Ghi rõ lý do theo quy định Khoản 1 Điều 17 Thông tư này.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 6.docx_20200818141201.docx

Tin cùng chuyên mụcĐang online: 1
Hôm nay: 710
Đã truy cập: 539066
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.