xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020

Ngày 29-07-2020

                      SỞ XÂY DỰNG TỈNH HẬU GIANG

Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm,

hàng hóa vật liệu xây dựng.

Ngày 31/12/2019, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 19/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2017/BXD, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

- Quy chuẩn này quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý các sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nêu trong Bảng 1, Phần 2, thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (sau đây gọi là sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng) được sản xuất trong nước, nhập khẩu, kinh doanh, lưu thông trên thị trường và sử dụng vào các công trình xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam.

- Quy chuẩn này không áp dụng cho sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng nhập khẩu dưới dạng mẫu thử, hàng mẫu, hàng trưng bày triển lãm, hội chợ; hàng hoá tạm nhập tái xuất không tiêu thụ và sử dụng tại Việt Nam, hàng hoá quá cảnh.

(Đính kèm số QCVN 16:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng)

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

 

Nguồn: Trang website của Bộ Xây dựng

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

 
Đang online: 2
Hôm nay: 804
Đã truy cập: 477987
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.