xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU

Ngày 19-01-2022

- Ngày 22 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch về việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021  của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

- Mục đích, yêu cầu:

1. Xây dựng kế hoạch các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch đến các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu rõ tầm quan trọng, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

3. Trên cơ sở Kế hoạch, các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, phương án, biện pháp chi tiết để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các ngành, các cấp.

- Nội dung thực hiện:

1.  Về phát triển công nghiệp.

2. Về phát triển nông nghiệp.

3. Về phát triển đô thị.

4. Về phát triển du lịch.

- Kinh phí và tổ chức thực hiện:

1. Kinh phí thực hiện:

Tổng nhu cầu vốn đầu tư: 35.556 tỷ đồng, trong đó:

- Vốn ngân sách: 16.516 tỷ đồng.

- Vốn sự nghiệp: 1.528 tỷ đồng.

- Vốn nhà đầu tư: 17.512 tỷ đồng.

2. Tổ chức thực hiện.

Trên cơ sở Kế hoạch này, Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình và phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra đôn đốc thực hiện Kế hoạch; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Đính kèm Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KE HOACH 4 TRU COT.pdf_20220119160420.pdfĐang online: 8
Hôm nay: 1006
Đã truy cập: 667977
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.