xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND

Ngày 19-01-2022

- Ngày 10 tháng 01 năm 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 60/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022.

- Phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

- Tổ chức thực hiện:

1. Giao Sở Xây dựng Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện, thị xã, thành phố cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập các đồ án quy hoạch xây dựng theo Danh mục tại Điều 1 Quyết định này, trong trường         hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch; đồng thời, tiếp tục rà soát, tham mưu         UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

2. Giao UBND huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên  theo quy định của pháp luật.

(Đính kèm Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. SXD_phe duyejt DA do an QH keu goi_hc.pdf_20220119162033.pdfĐang online: 5
Hôm nay: 1106
Đã truy cập: 668077
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.