xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Kê khai tài sản thu nhập là trách nhiệm và nghĩa vụ của Công chức và Thanh tra Sở Xây dựng.

Ngày 16-01-2023

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018; Căn cứ Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng; Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang; Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh.

Thực hiện các quy định trên, Sở Xây dựng ban hành kế hoạch số 76/KH-SXD ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc kê khai, công khai tài sản thu nhập năm 2022. Trong đó các đối tượng phải kê khai theo quy định như sau:

- Đối tượng kê khai lần đầu: Người đang giữ vị trí công tác quy định tại khoản 1 và 3 Điều 34 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018.

- Đối tượng kê khai bổ sung: Được thực hiện khi người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300.000.000 đồng trở lên, trừ đối tượng kê khai hàng năm (theo khoản 2, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018).

- Đối tượng kê khai hàng năm: Được thực hiện đối với những trường hợp theo khoản 3, Điều 36 của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Điều 10 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

- Hình thức họp công khai: Theo khoản 5, Điều 11 của Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ.

Theo quy định trên, Sở Xây dựng có tổng số người thuộc đối tượng được kê khai lần đầu là 02 người, kê khai hàng năm là 17 người.

                                                                                       Nguồn Thanh tra Sở


có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 1973
Đã truy cập: 989452
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.