xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Kế Hoạch tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Ngày 04-05-2021
KẾ HOẠCH

 

Tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tháng hành động

về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ướng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Sở Xây dựng lập kế hoạch triển khai thực hiện các hoạt động như sau:

  1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức chấp hành pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động.

2. Kiểm tra, đánh giá công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các công trường xây dựng, rà soát, chấn chỉnh các vi phạm về đảm bảo an toàn thi công xây dựng.

3. Vận động được sự tham gia tích cực từ các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng.

  1. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Tham gia Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do Tỉnh tổ chức.

2. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động tại trụ sở làm việc, cơ sở sản xuất, công trường xây dựng; cải thiện điều kiện môi trường lao động nơi làm việc; biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

3. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện những nguy cơ mất an toàn và xây dựng biện pháp phòng tránh, loại trừ những nguy cơ đó tại đơn vị và công trình xây dựng.

          4. Nâng cao công tác thông tin, tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt công tác An toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm không để xảy ra tai nạn lao động trong quá trình thi công xây dựng; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở người lao động chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động.

          5. Tuyền truyền hưởng ướng Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh về việc triển khai các hoạt động hưởng ướng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

6. Kiểm tra lồng ghép việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động của các nhà thầu thi công vào quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu giai đoan thi công xây dựng công trình của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

7. Tăng cường các hoạt động thanh, kiểm tra về An toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng theo Kế hoạch ngành năm 2021, nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo Điều 31 Nghị định 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18: 2014/BXD của Bộ Xây dựng và các quy định khác có liên quan.

8. Yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp hoạt động xây dựng tự kiểm tra, nhằm phát hiện và khắc phục các nguy cơ dẫn đến tai nạn lao động; đảm bảo điều kiện làm việc an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.

9. Ngoài ra bằng các biện pháp kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở như đã nêu, cơ quan, đơn vị có thể thực hiện tuyên truyền trực tiếp như: Điện thoại, nhắn tin,… đến các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng đề nghị thực hiện nghiêm túc An toàn, vệ sinh lao động trong xây dựng công trình.

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng.

- Chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở, chủ đầu tư tổ chức kiểm tra về An toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng theo các nội dung Phần II nêu trên.

- Tuyền truyền hưởng ướng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Mục 5 Phần II nêu trên.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo.

2. Thanh tra Sở Xây dựng.

- Phối hợp Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng tiến hành kiểm tra về An toàn, vệ sinh lao động tại công trường xây dựng theo các nội dung Phần II nêu trên.

- Phối hợp tuyền truyền hưởng ướng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo nội dung tại Mục 5 Phần II nêu trên.

- Phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng vi phạm (nếu có) theo quy định.

          3. Văn phòng Sở.

          - Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

          - Đăng tải các thông tin tuyên truyền về Tháng hành động trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng.

- Xếp lịch công tác, bố trí xe dự Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 do tỉnh tổ chức.

          Trên đây là Kế hoạch Tổ chức các hoạt động của Sở Xây dựng hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn tỉnh./.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH SXD Huong ung ATVSLD 2020.pdf_20210504143250.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 230369
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.