xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Ngày 14-07-2021

Ngày 26 tháng 5 năm 2021 Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 1888/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng.

Để quản lý trật tự xây dựng và cấp giấy phép xây dựng, vừa qua một số địa phương đã dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND cấp tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn. Để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật về giấy phép xây dựng, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong quá trình dự thảo Quy định lưu ý: Trích tại mục 3. Về quản lý trật tự xây dựng: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sớm chỉ đạo ban hành quy định về quản lý trật tự xây dựng, phân cấp quyền quản lý trật tự xây dựng và tiếp nhận hồ sơ thông báo khởi công xây dựng đối với các công trình thuộc đối tượng miền giấy phép xây dụng theo quy định tại điểm g khoản 2 điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 theo đúng quy định tại Điều 56 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. BXD_1888-BXD-HDXD_26052021(1).pdf_20210714094834.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 279
Đã truy cập: 230403
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.