xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức (đợt 7 năm 2022)

Ngày 24-08-2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức đợt 7-2022

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 28 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng (đợt 07/2022) cho 01 tổ chức (Danh sách kèm theo).

Điều 2: Các tổ chức có tên trong Danh sách kèm theo Quyết định này được tham gia hoạt động xây dựng phù hợp với nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng được cấp. Định kỳ 12 tháng hoặc có thay đổi về hồ sơ năng lực đã đăng ký, yêu cầu đơn vị có trách nhiệm thông báo và cung cấp các thông tin kịp thời bằng văn bản về Sở Xây dựng để kiểm tra, điều chỉnh theo quy định.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và tổ chức có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

(Đính kèm Danh sách và chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng các tổ chức được cấp).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TỔ CHỨC_đợt 7.zip_20220824152352.zipĐang online: 6
Hôm nay: 1204
Đã truy cập: 668175
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.