xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho cá nhân (đợt 11 năm 2022)

Ngày 13-09-2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho các cá nhân

(Cấp lần 11 năm 2022)

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HẬU GIANG

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2020 của UBND tỉnh Hậu Giang sửa đổi, bổ sung Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 của Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-SXD ngày 10 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang về việc Kiện toàn Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng;

Căn cứ Biên bản họp số 09/BB-HĐ ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.   

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 02 cá nhân (Danh sách kèm theo).

Điều 2: Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề có trách nhiệm hoạt động theo đúng nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được cấp và theo các quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3: Chánh Văn phòng Sở, các thành viên Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

(Đính kèm Danh sách và chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân được cấp)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CÁ NHÂN_đợt 11.rar_20220913091118.rarĐang online: 3
Hôm nay: 962
Đã truy cập: 667933
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.