Tin tức

V/v triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý, xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586 (18-09-2017 07:47:23)

V/v triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý, xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586

Ngày 07/9/2017, Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 3431/VP.UBND-KT V/v triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý, xây dựng và bàn giao hạ tầng kỹ thuật dự án Khu dân cư Thương mại 586.

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thành phố Vị Thanh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty Điện lực Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý theo thẩm quyền quy định; đồng thời, đề nghị Công ty Cổ phần 586 Hậu Giang khẩn trương thực hiện đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586” theo nội dung chỉ đạo tại Thông báo số 147/TB-VP.UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Văn phòng UBND tỉnh và Công văn số 1505/UBND-KT ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có