Tin tức

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020 (27-04-2016 13:38:14)

Về việc tham mưu UBND tỉnh trình Tỉnh ủy Hậu Giang ban hành Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020

     Thực hiện Công văn số 49/UBND-KTTH ngày 13 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc dự thảo Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II, thị xã Ngã Bảy trở thành thành phố và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020. Sở Xây dựng đã dự thảo Nghị quyết xây dựng thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ thành đô thị loại III vào năm 2020 và tổ chức buổi họp vào ngày 18/02/2016 để các đơn vị liên quan góp ý cho nội dung dự thảo, với thành phần tham dự gồm: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh, UBND thị xã Long Mỹ và Sở Nội vụ.

Sau khi thống nhất hoàn chỉnh lại dự thảo của 02 Nghị quyết nói trên theo góp ý của các thành viên tham gia buổi họp. Ngày 25 tháng 2 năm 2016 Sở Xây dựng đã có Tờ trình số 261/TTr-SXD trình UBND tỉnh xem xét, trình Thường trực Tỉnh ủy ký duyệt ban hành theo quy định.

Theo đó, về quan điểm và mục tiêu 02 dự thảo như sau:

1. Về quan điểm

Xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020, được xác định là nhiệm vụ rất quan trọng, một trong những mục tiêu hàng đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Do vậy, Tỉnh ủy đề ra Nghị quyết lãnh đạo xây dựng và phát triển thành phố Vị Thanh trở thành đô thị loại II và thị xã Long Mỹ trở thành đô thị III, là đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng sông nước đồng bằng Sông Cửu Long; là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, và lâu dài tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tiếp theo.

2. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển thành phố Vị Thanh và thị xã Long Mỹ thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật, hành chính, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, du lịch, đầu mối giao thông, giao lưu trong vùng tỉnh, vùng liên tỉnh, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Nguồn : phòng hạ tầng kỹ thuật và PTĐT

Nguồn bài viết: phòng hạ tầng kỹ thuật và PTĐT