Tin tức

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang  (27-04-2016 13:45:39)

Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang

 Ngày 27 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh có Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hậu Giang.

 Theo Quyết định, UBND tỉnh phân công ông Đồng Văn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ông Nguyễn Huỳnh Đức – Giám đốc Sở Xây dựng làm Phó Trưởng ban thường trực.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức và chỉ đạo sự phối hợp hoạt động giữa sở, ngành và địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể; lồng ghép, phối hợp các chương trình, kế hoạch và nguồn lực cho công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ được giao và tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn : phòng Quản lý Nhà

Nguồn bài viết: phòng Quản lý Nhà