Tin tức

Về thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020 (11-08-2018 16:34:14)

Ngày 01 tháng 8 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3094/KH-UBND về việc thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2018-2020.

Mục đích của kế hoạch nhằm xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là nâng cao đời sống vật chất tinh thần người dân nông thôn, tạo dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó tình làng nghĩa xóm, sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau; tạo ra bộ mặt nông thôn khang trang về hệ thống hạ tầng, thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu gắn với nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, tạo ra sự đột phá tư duy nhận thức của mọi người về xây dựng nông thôn mới, trong đó phát huy tối đa vai trò chủ thể, sự đồng thuận của Nhân dân, huy động tối đa các nguồn lực trong Nhân dân với sự hỗ trợ có hiệu quả của nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân; Xây dựng nông thôn có kinh tế hộ gia đình phát triển, kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu của người dân, cảnh quan môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp hài hòa, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa và những nét đẹp của từng vùng; An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, các giá trị truyền thống được giữ gìn và phát huy, ý thức trách nhiệm của người dân với cộng đồng được nâng cao,Nhân dân đồng thuận và hài lòng.

Nội dung chính của kế hoạch gồm: Xây dựng Bộ tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Tổ chức đào tạo, tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm; Chọn vị trí thực hiện làm thí điểm; Triển khai xây dựng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã chọn chỉ đạo điểm; Tổng kết giai đoạn 2018-2020 và triển khai kế hoạch 2021-2025.

Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện như sau: Tổ chức thông tin, truyền thông về chủ trương xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; các nội dung của Bộ tiêu xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu giai đoạn 2018-2020; đào tạo, tập huấn; Ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho cộng đồng dân cư chủ động, huy động được tối đa các nguồn lực trong quá trình xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu như cơ chế hỗ trợ xây dựng hạ tầng các khu dân cư, hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ xây dựng cảnh quang môi trường nông thôn.v.v. Xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu là một mô hình mới, do đó trong quá trình triển khai không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Để hạn chế tác động tiêu cực tới cộng đồng dân cư, hoàn thiện được mô hình trong thời gian ngắn, trước khi triển khai rộng ra toàn tỉnh, chỉ đạo điểm sẽ là một giải pháp quan trọng./.

Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT

Nguồn bài viết: Không có