Tin tức

Về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (22-04-2019 12:32:06)

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 631/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Mục tiêu của Chương trình nhằm: Tập trung, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển đô thị thị xã Long Mỹ đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại III theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Tỉnh ủy Hậu Giang. Đảm bảo phù hợp với nội dung và khung thời gian của quy hoạch chung đô thị được phê duyệt. Đảm bảo nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của thị xã Long Mỹ. Xác định lộ trình đầu tư phát triển đô thị, các khu vực ưu tiên đầu tư phát triển đô thị thị xã Long Mỹ theo quy hoạch và kế hoạch cho từng giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Làm công cụ quản lý và kiểm soát phát triển không gian toàn đô thị thị xã. Tạo cơ hội thu hút đầu tư và thực hiện đầu tư cơ sởhạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phát triển đồng bộ và hiện đại. Xây dựng và phát triển hài hòa giữa đô thị và nông thôn, con người và thiên nhiên, bảo vệ tốt môi trường, giữ gìn cân bằng sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, lịch sử; từng bước xây dựng đô thị thị xã Long Mỹ hiện đại; bảo tồn và phát huy truyền thống, mang đặc trưng văn hóa vùng sông nước Hậu Giang. Xây dựng và phát triển vùng liên huyện gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng./.

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT&HTKT