Tin tức

Về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát. (23-04-2018 14:06:46)

Ngày 12 tháng 4 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 519/QĐ-UBND về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: “Khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang” thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hồng Phát

Về phạm vi, quy mô, công suất của dự án: Dự án thực hiện tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy. Dự án được đầu tư xây dựng với diện tích 68.615m2. Dự án đảm bảo cơ sở hạ tầng thực hiện các hạng mục công trình: công trình khu thương mại dịch vụ đa chức năng, công trình trường mầm non, công trình đất ở (đất dân cư, đất tái định cư), công trình kỹ thuật, công trình đường giao thông, công trình cây xanh, công trình xử lý nước thải. Phạm vi đánh giá tác động môi trường của dự án này không bao gồm hạng mục Khu thương mại dịch vụ đa chức năng. Khi Nhà đầu tư thực hiện hạng mục này phải đảm bảo xử lý chất thải theo quy định và phải đồng bộ về cơ sở hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị mới thị xã Ngã Bảy.

Về yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án: Thực hiện đúng và đầy đủ các giải pháp, biện pháp, cam kết về bảo vệ môi trường trong giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn xây dựng và giai đoạn hoạt động của dự án đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và những yêu cầu bắt buộc sau: Thiết kế, xây dựng và vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo nước thải phát sinh từ dự án được xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT cột B (k = 1) trước khi đấu nối vào hệ thống thoát nước của khu vực; Thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý các loại chất thải rắn và chất thải nguy hại trong quá trình thực hiện dự án bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định của tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; Diện tích trồng cây xanh phải được quy hoạch hợp lý và bảo đảm theo đúng quy định; Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống cháy nổ, rủi ro,  ứng phó sự cố có thể xảy ra và các quy định khác của pháp luật trong toàn bộ hoạt động của dự án; Thực hiện chương trình giám sát môi trường đúng như đã nêu trong báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Kết quả giám sát phải được cập nhật và báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, theo dõi theo định kỳ (6 tháng/lần). Đồng thời thực hiện các chế độ thông tin, báo cáo về công tác bảo vệ môi trường tại dự án theo quy định.

Chủ dự án chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ: Lập và gửi kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai theo quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Điều 1 Quyết định này và các nội dung bảo vệ môi trường khác đã đề xuất trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; Trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Hậu Giang./.

Nguồn bài viết: Phòng HTKT & PTĐT