Tin tức

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ XÂY DỰNG NĂM 2018 (13-03-2019 11:25:05)

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-BXD

Ngày 30 tháng 01 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 69/QĐ-BXD về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

Nguồn bài viết: Cổng thông tin Bộ Xây dựng.
File đính kèm: dinh kem_4sIZrqTJ.pdf