Tin tức

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng (18-09-2017 15:56:53)

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Sở Xây dựng đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích

      Căn cứ Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích;

      Thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ công ích và Danh mục thủ tục hành chính không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

       Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Sở Xây dựng đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017,  Sở Xây dựng triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận  hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng gồm 13 thủ tục.

      (Đính kèm Danh mục 13 thủ tục hành chính)./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở
File đính kèm: DANH MỤC_RoMsOScC.docx