Tin tức

Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng. (20-07-2016 23:05:57)

Về việc triển khai Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Ngày 30/6, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư 15/2016/TT-BXD về việc Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016 và thay thế Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ về cấp giấy phép xây dựng và những quy định về cấp giấy phép xây dựng tại Thông tư số 19/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp và khu kinh tế.

                                          Phòng HTKT & PTĐT                             

Nguồn bài viết: Không có