Tin tức

Quy định Quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020  (13-07-2016 07:52:19)

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 2378/QĐ-UBND Quy định Quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ), với các nội dung như sau:

* Đối tượng áp dụng

a) Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang về việc sử dụng đất đai, cải tạo, xây dựng, bảo tồn, tôn tạo và sử dụng các công trình trên địa bàn xã theo đúng quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh và Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh về việc điều chỉnh tiết 1, điểm a, khoản 7.3, Mục 7, Điều 1, Quyết định số 4260/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2011.

b) Quy định này bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng và quản lý kiến trúc đô thị trong phạm vi, ranh giới quy hoạch.

c) Ngoài những quy định nêu trong Quy định này, việc quản lý quy hoạch, xây dựng phải tuân thủ các quy định của Pháp luật có liên quan.

d) Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung Quy định phải được cấp có thẩm quyền cho phép.

* Phạm vi quản lý quy hoạch

1. Phạm vi quy hoạch: Toàn bộ địa giới hành chính xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, diện tích tự nhiên 1.751,31ha, có tứ cận tiếp giáp như sau:

a) Phía Đông giáp phường III, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy;

b) Phía Tây giáp xã Tân Tiến, thành phố Vị Thanh;

c) Phía Nam giáp huyện Long Mỹ;

d) Phía Bắc giáp phường VII, thành phố Vị Thanh.

2. Diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch:

Diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch: Tổng diện tích 1.751,31ha, diện tích các khu chức năng theo quy hoạch được xác định như sau:

a) Đất nông nghiệp (lúa, cây trồng hàng năm, cây trồng lâu năm, nuôi trồng thủy sản,...) là 1.262,36ha.

b) Đất dân cư diện tích là 297,77ha, bao gồm:

- Đất dân cư mật độ thấp.

- Đất dân cư mật độ cao.

- Đất dân cư thương mại.

c) Đất công trình công cộng diện tích 23,86ha, bao gồm:

- Khu hành chính xã.

- Trường tiểu học Võ Thị Sáu.

- Nhà trẻ - Mẫu giáo.

- Nhà văn hóa ấp.

- Nghĩa trang.

- Bãi chôn lấp chất thải rắn.

- Trạm cấp nước.

- Công trình tôn giáo.

- Công trình công cộng khác.

d) Đất công viên cây xanh diện tích 4,3ha.

e) Đất giao thông và mặt nước diện tích 162,74ha.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                  Phòng QH - KT

                                 Ngày 13 tháng 7 năm 2016

 

Nguồn bài viết: Không có