Tin tức

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt (12-06-2016 11:01:15)

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho cán bộ chủ chốt

Ngày 9-6, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đại diện Lãnh đạo Sở Xây dựng có ông Nguyễn Huỳnh Đức, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở; ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở; ông Nguyễn Văn Diên, Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở dự Hội nghị.

z.jpg

 

 

          Hội nghị đã quán triệt những nội dung cơ bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2016-2020; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời hướng dẫn học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

          Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này có nhiều điểm mới, thể hiện trình độ phát triển tư duy lý luận của Đảng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối thoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Điểm nổi bật trong nội dung văn kiện là thể hiện được quan điểm xuyên suốt, những vấn đề cơ bản, căn cốt nhất của cách mạng Việt Nam, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, đồng thời đặt ra nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới, cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

          Ông Trần Công Chánh cũng yêu cầu trong quá trình học tập, các đại biểu cần tập trung nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo, những nội dung cốt lõi và vấn đề mới trong các văn kiện; nắm vững mục tiêu tổng quát và nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Theo chức trách, nhiệm vụ được giao, các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 04 của Ban Tuyên giáo Trung ương và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

       Văn phòng Sở ngày 09/6/2016

Nguồn bài viết: văn phòng sở