Tin tức

Phối hợp tuyên truyền Đề án 1961 (03-07-2016 01:38:00)

Phối hợp tuyên truyền Đề án 1961

Vừa qua, ngày 23 tháng 6 năm 2016, Bộ Xây dựng đã có công văn số 1271/BXD-TCCB gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;  UBND thành phố, thị xã, huyện trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng, Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc phối hợp tuyên truyền Đề án 1961.

Nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, điều hành cho đội ngũ công chức lãnh đạo và chuyên môn đô thị các cấp, đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong bối cảnh tốc độ tăng trưởng đô thị hóa ngày càng nhanh tại Việt Nam; ngày 25 tháng 10 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1961/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp giai đoạn 2010-2015” (sau đây gọi tắt là Đề án 1961).

Sau 05 năm triển khai thực hiện (giai đoạn 2010-2015), mặc dù gặp nhiều khó khăn do các nguyên nhân chủ quan, nhưng với sự ủng hộ và vào cuộc tích cực của các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, các chính quyền đô thị, cùng với sự nỗ lực của Bộ Xây dựng và các đơn vị thuộc Bộ, Đề án 1961 đã đạt được những kết quả tích cực, cụ thể là:

- Đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu giảng dạy cho 08 nhóm đối tượng của Đề án.

- Đã xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm, bao gồm lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các cán bộ giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong ngành xây dựng, các chuyên gia uy tín trong và ngoài nước.

- Đã tổ chức được 162 khóa đào tạo với sự tham gia của 5.616 học viên cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn tại các đô thị trên cả nước, các khóa học khi kết thúc đều nhận được đánh giá cao về tính hữu ích, thực tiễn và thiết thực, giúp ích rất nhiều cho học viên trong quá trình công tác ở địa phương.

Giai đoạn 2016-2020, trước yêu cầu nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị cho các cán bộ lãnh đạo, công chức chuyên môn đô thị các cấp đáp ứng yêu cầu quản lý xây dựng và phát triển đô thị trong tình hình mới, Bộ Xây dựng đã kiến nghị và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đồng ý kéo dài thời gian thực hiện Đề án 1961 đến năm 2020 (tại Văn bản số 143/VPCP - KTN ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ). Đồng thời mở rộng thêm đối tượng tham gia học tập theo Đề án là: Cán bộ thuộc diện quy hoạch các vị trí chức danh của các nhóm đối tượng hiện có thuộc Đề án; các công chức lãnh đạo, chuyên môn về lĩnh vực quản lý xây dựng thuộc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công thương; Công chức lãnh đạo, chuyên môn trong các Ban quản lý chuyên ngành xây dựng, Ban quản lý khu vực phát triển đô thị của Tỉnh, Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế; riêng đối tượng 3 được bổ sung thêm Chủ tịch và Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thuộc tỉnh.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án đã xây dựng Kế hoạch tổng thể triển khai Đề án 1961 với các mục tiêu chính sau đây:

- Một là, phấn đấu đến năm 2020 có 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp (bao gồm các đối tượng được mở rộng) được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực theo các chương trình của Đề án 1961.

- Hai là, hoàn thiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện 08 bộ tài liệu giảng dạy cho 08 nhóm đối tượng của Đề án đã được Bộ Xây dựng ban hành theo hướng tinh gọn, thiết thực, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và liên tục.

- Ba là, xây dựng đội ngũ giảng viên cơ hữu và giảng viên kiêm chức của Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, đội ngũ giảng viên nguồn của địa phương, đảm bảo đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm thực tiễn đáp ứng yêu cầu giảng dạy của từng chương trình, đối tượng đào tạo.

- Bốn là, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện thể chế để hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý xây dựng và phát triển đô thị trở thành hoạt động đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên và bắt buộc đối với các cán bộ lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp (đào tạo theo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm).

- Năm là, đồng thời với hình thức đạo tạo trực tiếp hiện nay, nghiên cứu bổ sung thêm các hình thức đào tạo mới như: đào tạo kết hợp khảo sát, thăm quan thực tế, đào tạo tạo trực tuyến E-learning để nhiều người cùng tham gia.

(Phòng Quản lý xây dựng)

Nguồn bài viết: Không có