Tin tức

Ngày 31 tháng 12 năm 2019 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 22/2019/TT-BXD về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng. (Đính kèm Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm  (15-03-2020 16:56:32)

Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng

Nguồn bài viết: Không có
File đính kèm: DOC030320-004_KAb1hfvN.pdf