Tin tức

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BXD Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng. (01-08-2016 05:17:27)

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2016/TT-BXD Quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng

Theo đó, thông tư này áp dụng đối tượng là các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên trong việc thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

Mục đích: Thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng nhằm chọn được phương án thiết kế tối ưu đáp ứng yêu cầu về quy hoạch, kiến trúc, công năng sử dụng, hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường.

Các công trình yêu cầu phải tổ chức thi tuyển, tuyển chọn:

- Công trình quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

- Các công trình có ý nghĩa quan trọng trong đô thị và trên các tuyến đường chính được xác định trong đồ án quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Khuyến khích tổ chức thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng đối với các công trình không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này.

Thông tư bao gồm 3 Chương và 14 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

(Đính kèm Thông tư số 13/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng) .

PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Hậu Giang ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

   

Nguồn bài viết: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc