Tin tức

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù. (01-08-2016 05:22:20)

Ngày 29 tháng 6 năm 2016 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 12/2016/TT-BXD Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Theo đó, thông tư này quy định về nội dung hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù.

Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến công tác lập quy hoạch xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam đều phải thực hiện theo các quy định tại Thông tư này.

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng gồm:

- Quy hoạch xây dựng vùng:

Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng.

- Quy hoạch đô thị gồm:

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị.

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu đô thị.

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết đô thị.

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đô thị.

- Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù:

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù.

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu xây dựng.

+ Nội dung hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thông tư bao gồm 3 Chương và 22 Điều, có hiệu lực từ ngày 15/8/2016 và thay thế các văn bản pháp luật sau:

- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

- Quyết định số 03/2008/QĐ-BXD ngày 31/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quy định nội dung thể hiện bản vẽ, thuyết minh đối với Nhiệm vụ và Đồ án Quy hoạch Xây dựng.

- Quyết định số 21/2005/QĐ-BXD ngày 22/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định về hệ thống ký hiệu bản vẽ trong các đồ án quy hoạch xây dựng.

- Thông tư số 19/2008/TT-BXD ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 10/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

 

(Đính kèm Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng)

PHÒNG QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC

Hậu Giang ngày 02 tháng 8 năm 2016

 

   

      

Nguồn bài viết: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc