Tin tức

Ngày 12 tháng 9 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1425/QĐ-UBND  (24-09-2019 17:17:06)

về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020. (Đính kèm Quyết định số 1425/QĐ-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

.

Nguồn bài viết: phòng QHKT
File đính kèm: do thi mai dam_8tBWXS6v.PDF