Tin tức

Ngày 01 tháng 3 năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Công văn số 410/UBND-KT  (16-03-2019 12:20:02)

Công văn số 410/UBND-KT về việc điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Qua đó thống nhất việc điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, cụ thể như sau:

- Điều chỉnh diện tích khoảng 29.690m2 từ “đất Nhà máy cấp nước” sang “đất đơn vị ở”.

- Điều chỉnh diện tích khoảng 251.395m2 từ “đất thương mại dịch vụ - đa chức năng” sang “đất đơn vị ở”.

(Đính kèm Công văn số 410/UBND-KT ngày 01/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

Nguồn bài viết: phòng QHKT