Tin tức

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2015  (27-04-2016 13:47:53)

Kế hoạch thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2015

 Ngày 20 tháng 10 năm 2015, UBND tỉnh có Kế hoạch số 94/KH-UBND về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2015.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ 1.720 căn với tổng nguồn vốn 48,24 tỷ đồng, trong đó xây mới 680 căn và sửa chữa, cải tạo 1.040 căn. Mức hỗ trợ (bao gồm cả nguồn vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh: hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ xây mới và 20 triệu đồng/hộ sửa chữa.

 UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ người có công về nhà ở, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết nếu vượt thẩm quyền. 

Nguồn : phòng Quản lý Nhà

Nguồn bài viết: phòng Quản lý Nhà