Tin tức

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng (27-04-2016 13:58:49)

Hướng dẫn thực hiện một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng

       Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn số 1214/BXD-TTr về việc hướng dẫn thực hiện quy định Khoản 8 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (Sau đây gọi tắt là Nghị định số 121/2013/NĐ-CP) và Khoản 1 Điều 7, Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 121/2013/NĐ-CP.    Qua đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng quy định tại Khoản 8 Điều 13, Nghị định số 121/2013/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 7, Thông tư 02/2014/TT-BXD thống nhất với nguyên tắc xử lý tái phạm theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012./. (tải hướng dẫn tại soxd.haugiang.gov.vn:81/Portal/var/uploads/cong_van_1214_bxd-ttr_04062015.signed.pdf

Nguồn : PHÒNG THANH TRA

Nguồn bài viết: PHÒNG THANH TRA