Tin tức

Hội nghị tổng kết thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018 (14-05-2018 07:44:26)

Ngày 10 tháng 5 năm 2018, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

Qua phong trào thi đua yêu nước năm 2017, các ngành, các cấp đã đăng ký thi đua với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; có quan tâm theo dõi, tổng kết đánh giá, đề nghị khen thưởng kịp thời. Trong đó, Sở Xây dựng được Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua, đạt giải nhì Khối tham mưu lĩnh vực kinh tế.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của phong trào thi đua – khen thưởng. Đẩy mạnh gắn kết việc thực hiện các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua yêu nước với các phong trào thi đua theo chuyên đề “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình qua các phong trào thi đua, đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua – khen thưởng, nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, các công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn.          

Đồng thời UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại đây, đại diện cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố và khối thi đua các Sở, ngành đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2018./.

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở