Tin tức

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015 (06-06-2016 11:20:53)

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015

Ngày 31/5, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2015, triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Qua phong trào thi đua yêu nước năm 2015, các ngành, các cấp đã đăng ký thi đua với những nội dung, chỉ tiêu cụ thể; có quan tâm theo dõi, tổng kết đánh giá, đề nghị khen thưởng kịp thời. Trong đó, Sở Xây dựng được UBND tỉnh tặng cờ thi đua, đạt giải ba Khối tham mưu kinh tế.

Các mô hình mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương, nhân rộng. Từ đó, góp phần giúp tỉnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh đề ra. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh phát động và nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đến nay, tỉnh có 13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, thị xã Ngã Bảy được công nhận đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng thời UBND tỉnh đã triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Theo đó, phong trào thi đua yêu nước phải được phát động sâu rộng, thu hút cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tỉnh tham gia thường xuyên, liên tục, tạo động lực mới vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tại đây, đại diện cụm cụm thi đua các huyện, thị xã, thành phố và khối thi đua các sở, ngành đã thực hiện ký kết giao ước thi đua năm 2016.

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội về tầm quan trọng của phong trào thi đua – khen thưởng. Đẩy mạnh gắn kết việc thực hiện các phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục làm tốt công tác biểu dương, tôn vinh, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình qua các phong trào thi đua. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phong trào thi đua – khen thưởng, nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với người lao động trực tiếp, các công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, sự phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn.

                   Hậu Giang ngày 31 tháng 5 năm 2016

                                   Văn phòng Sở

Nguồn bài viết: văn phòng sở