Tin tức

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020. (22-05-2016 10:11:23)

Góp ý Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020.

Thực hiện theo nội dung Công văn số 316/UBND-KTTH ngày 04 tháng 3 năm 2016 của UBND tỉnh về việc chủ trương điều chỉnh Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2011-2020. Nay Sở Xây dựng đã gửi các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý dự thảo Kế hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016-2020. Với mục tiêu cụ thể như sau:

- Hướng đến năm 2020, các đô thị trên địa bàn tỉnh đạt được các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại đô thị theo Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân loại đô thị.

- Từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị có kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, có kinh tế - xã hội phát triển, môi trường đô thị trong sạch và bền vững; bảo đảm cho mỗi đô thị theo vị trí và chức năng, phát huy đầy đủ thế mạnh, thật sự là động lực, thúc đẩy nền kinh tế - xã hội phát triển, bảo đảm vững chắc  quốc phòng, an ninh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh nhà.

- Đến năm 2020, tổng số đô thị trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 19 đô thị, trong đó: đô thị loại II là 01 đô thị, đô thị loại III là 02 đô thị, đô thị loại IV là 04 đô thị, đô thị loại V là 12 đô thị. Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đến năm 2020 đạt 25,6%.

Nguồn bài viết: phòng HTKT & PTĐT