Tin tức

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. (21-06-2016 10:37:11)

Góp ý Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020.

Thực hiện Công văn số 809/UBND-KTTH ngày 25 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về việc tham mưu ban hành Chương trình xây dựng thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II và thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III vào năm 2020. Nay Sở Xây dựng đã gửi các sở ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố góp ý nội dung xây dựng Chương trình như trên. Với mục tiêu cụ thể như sau:

Tập trung nguồn vốn ngân sách và huy động các nguồn vốn đầu tư khác để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật của đô thị Vị Thanh và đô thị Long Mỹ đảm bảo đồng bộ và hiện đại; huy động các nguồn lực để khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu dân số và lao động. Phấn đấu đến năm 2020 xây dựng và phát triển thành phố Vị Thanh đạt tiêu chuẩn đô thị loại II thị xã Long Mỹ đạt tiêu chuẩn đô thị loại III; tiếp tục phát triển thành một đô thị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, mang đậm nét đặc thù văn hóa vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh Hậu Giang, trở thành hạt nhân kinh tế mạnh, có sức lan tỏa lôi kéo sự phát triển của các vùng phụ cận.

                                          Phòng PTĐT & HTKT

                                                Ngày 22/6/2016

 

Nguồn bài viết: phong PTĐT & HTKT