Tin tức

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn (27-04-2016 13:34:49)

Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượn

     Sáng ngày 09/3/2016, Đảng ủy Sở Xây dựng phối hợp với Trung tâm Thông tin tuyên truyền thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức lớp “Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5”.

Đợt bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 5 diễn ra trong 02 ngày (từ ngày 09 đến ngày 10/3/2016), tổng số có 47 cán bộ, đảng viên tham dự. Trong thời gian học tập, nghiên cứu các cán bộ, đảng viên đã được tiếp thu các chuyên đề, do các giảng viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy truyền đạt, bao gồm: (1) Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và công cuộc xây dựng CNXH ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới; (2) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ sở vật chất của CNXH; (3) Xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay; (4) Đảng cầm quyền và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong sạch vững mạnh; (5) Nhà nước pháp quyền và xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; (6) Đổi mới hệ thống chính trị của Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; (7) Một số vấn đề về chương trình, mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020; (8) Một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên là nội dung quan trọng trong xây dựng chiến lược cán bộ của Đảng, nhằm phát triển nguồn nhân lực của đất nước; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có nhận thức đúng đắn về các chủ trương, đường lối của Đảng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay./.

Nguồn : Văn phòng sở

Nguồn bài viết: Văn phòng sở