Tin tức

Công nhận chủ đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại thị xã Ngã Bảy (25-09-2017 15:12:47)

Công nhận chủ đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại thị xã Ngã Bảy

UBND tỉnh Hậu Giang xem xét tờ trình của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1064/TTr-SXD ngày 04 tháng 8 năm 2017 V/v công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp) tại thị xã Ngã Bảy,

UBND tỉnh Hậu Giang công nhận Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Đô Miền Nam làm  chủ đầu tư các dự án như sau:

1. Dự án xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp) tại phường Ngã Bảy, thị xã Ngã Bảy.

2. Dự án xây dựng nhà ở xã hội (nhà ở cho người có thu nhập thấp) tại khu vực 1, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy.

Qua đó UBND tỉnh đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Đông Đô Miền Nam tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật liên quan./.

Nguồn Phòng QLN&TTBĐS

Nguồn bài viết: Không có