Tin tức

Công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang  (21-04-2019 11:43:03)

Sở Xây dựng nhận được Văn bản số 39/2019/CV-TNB ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Công ty Cổ phần Ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ về việc công bố và tiếp nhận hồ sơ mua nhà thuộc dự án: Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Căn cứ điểm a, Khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội quy định trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội.

Qua xem xét nội dung Văn bản và các hồ sơ liên quan của dự án, Sở Xây dựng công bố thông tin dự án Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang như sau:

1. Tên dự án: Khu nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

2. Chủ đầu tư dự án: Công ty Cổ phần Ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ.

3. Địa điểm xây dựng dự án: Khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

4. Địa chỉ liên lạc: Công ty Cổ phần Ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ, Khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

5. Địa chỉ nộp đơn đăng ký: Phòng giao dịch khu Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại phường V tại khu vực 4, phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang;

6. Tiến độ thực hiện dự án đến nay: Đạt khoảng 28% trên tổng khối lượng của dự án, đang xây dựng 31 căn hộ nhà ở xã hội gồm Block (B1= 07 căn; B2 = 03 căn; B6 = 09 căn; A1 = 09 căn; A3 = 03 căn).

7. Quy mô dự án:

- Diện tích dự án:                           16.303m2.

+ Đất ở:                                          11.457,2m2.

+ Đất giao thông và hẻm kỹ thuật: 4.845,8m2.

Trong đó: có 11 block nhà ở xã hội thấp tầng liền kề, gồm 136 căn (1 trệt + 1 lầu), diện tích sàn mỗi căn 140m2, ký hiệu các block: (A4, B1, B2, B3, B4, B5, B6, C1, C2, D1, D4) và nhà ở xã hội (kinh doanh thương mại) có 05 block, gồm 21 căn (1 trệt + 1 lầu), diện tích sàn mỗi căn 160m2, ký hiệu các block: (A1, A2, A3, D2, D3).

8. Số lượng căn hộ nhận hồ sơ đợt 1: 31 căn hộ, gồm các Block (B1= 07 căn; B2 = 03 căn; B6 = 09 căn; A1 = 09 căn; A3 = 03 căn).

9. Giá bán tạm tính chưa có thuế V.A.T:

- Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề: 8.500.000 đ/1m2 sàn.

- Nhà ở kinh doanh thương mại: 9.000.000 đ/1m2 sàn

Giá bán nêu trên là giá tạm tính, giá bán chính thức do UBND tỉnh quyết định và phê duyệt. Khi có Quyết định phê duyệt giá chính thức của UBND tỉnh cao hơn giá do chủ đầu tư đã ký hợp đồng với người mua, thuê, thuê mua nhà ở thì chủ đầu tư không được thu thêm; trường hợp thấp hơn thì chủ đầu tư phải ký lại hợp đồng hoặc Điều chỉnh bổ sung phụ lục hợp đồng và phải hoàn trả lại phần chênh lệch cho người mua, thuê, thuê mua nhà ở.

10. Thời gian bắt đầu nhận đơn đăng ký: từ ngày đăng cổng thông tin của Sở Xây dựng.

11. Thời gian kết thúc nhận đơn đăng ký: từ ngày đăng cổng thông tin của Sở Xây dựng đến hết 30 ngày sau.

12. Hồ sơ đăng ký:

a) Đơn đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở theo mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

b) Giấy xác nhận về đối tượng và thực trạng nhà ở:

- Người có công với cách mạng thì áp dụng theo mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn ky thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì áp dụng theo mẫu số 03 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

- Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ thì áp dụng theo mẫu số 04 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở thì áp dụng theo mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

c) Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú và đóng bảo hiểm xã hội:

- Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang thì phải có bản sao có chứng thực hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký hộ khẩu tập thể tại tỉnh Hậu Giang;

- Trường hợp đối tượng đăng ký xin mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hậu Giang thì phải có bản sao có chứng thực giấy đăng ký tạm trú từ 1 năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký mua nhà; bản sao có chứng thực hợp đồng lao động có thời hạn từ một năm trở lên tính đến thời điểm nộp đơn hoặc hợp đồng không xác định thời hạn và giấy xác nhận (hoặc giấy tờ chứng minh) về việc có đóng bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Trường hợp đối tượng làm việc cho chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì phải có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đặt trụ sở chính về việc đóng bảo hiểm.

d) Mẫu giấy chứng minh về điều kiện thu nhập:

- Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn ky thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân; Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức thì việc xác nhận về điều kiện thu nhập thực hiện đồng thời với việc xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở, và phải xác nhận thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; Trường hợp đã được xác nhận về đối tượng và điều kiện để được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhưng chưa có xác nhận về điều kiện thu nhập thì phải xác nhận bổ sung về điều kiện thu nhập theo mẫu số 07 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD.

- Người lao động (bao gồm công nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn ky thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân công an, quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức) đã nghỉ việc, nghỉ chế độ theo quy định của pháp luật và Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị thì tự khai và tự chịu trách nhiệm về mức thu nhập của bản thân theo mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 20/2016/TT-BXD (không cần phải có xác nhận). Chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải ít nhất 01 lần trên báo Hậu Giang và công bố tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư (nếu có) để người dân biết, đăng ký và thực hiện việc theo dõi, giám sát. Công ty Cổ phần Ban Liên lạc Khu đoàn Thanh niên Tây Nam bộ thực hiện đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đối với việc quản lý, mua bán, thuê, thuê mua nhà ở xã hội được quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP; Thông tư số 20/2016/TT-BXD và Công văn này để thực hiện đúng quy định của pháp luật.

 

Nguồn bài viết: Phòng QLN