Tin tức

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ. (16-05-2016 05:57:15)

Chủ trương triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Ngày 11 tháng 5 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 711/UBND-KTTH V/v triển khai thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng Trung tâm xã Long Bình, thị xã Long Mỹ.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất giao UBND thị xã Long Mỹ tổ chức lập quy hoạch 02 đồ án: “Điều chỉnh Quy hoạch chung xã Long Bình, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025” và Quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm hành chính xã Long Bình, thị xã Long mỹ, tỉnh Hậu Giang”.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn UBND thị xã Long Mỹ thực hiện nhiệm vụ quy hoạch xây dựng và chuẩn bị xây dựng trụ sở UBND xã Long Bình để đảm bảo khởi công trụ sở vào tháng 6 năm 2016.

Nguồn bài viết: Phòng Quy hoạch - Kiến trúc