Tin tức

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. (14-05-2018 15:46:11)

Ngày 07 tháng 5 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang có Công văn số 783/UBND-KT về việc điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030”.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030”, cụ thể như sau:

         - Điều chỉnh phần diện tích đất khoảng 0,247ha từ “đất công trình Y tế” thành “đất công trình công cộng”.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thị xã Long Mỹ triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

                                                   PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Nguồn bài viết: Không có