Tin tức

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh (27-04-2016 12:31:46)

Chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh

      Ngày 08 tháng 4 năm 2016, UBND tỉnh có Công văn số 514/UBND-KTTH về việc chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư - dân cư phường V, thành phố Vị Thanh từ “đất xây dựng nhà ở dạng chung cư” thành “đất xây dựng nhà ở mật độ cao” để thực hiện dự án với hình thức đầu tư xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng (02 tầng)đảm bảo khai thác, sử dụng đất có hiệu quả đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các đối tượng xã hội nhất là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của tỉnh đang gặp khó khăn về nhà ở.

Đồng thời UBND tỉnh giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND thành phố Vị Thanh triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Nguồn : PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ & TTBĐS

Nguồn bài viết: PHÒNG QUẢN LÝ NHÀ & TTBĐS