Tin tức

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình (26-09-2017 14:07:50)

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Ngày 20 tháng 9 năm 2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 964/QĐ-BXD ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Theo đó, công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo và sử dụng vào việc quy đổi chi phí đầu tư xây dựng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 22/12/2010 của Bộ Xây dựng công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo hướng dẫn, quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình là quy đổi các khoản mục chi phí đầu tư được quyết toán quy định tại khoản 2 điều 29 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, gồm các chi phí: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); xây dựng; thiết bị; quản lý dự án; tư vấn xây dựng và chi phí khác đã thực hiện về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng để xác định giá trị tài sản mới tăng hình qua đầu tư và làm cơ sở quyết toán dự án hoàn thành.

Thực hiện quy đổi dự án, công trình thực hiện thi công xây dựng với thời gian lớn hơn 02 năm (từ ngày bắt đầu thi công xây dựng đến ngày nghiệm thu hoàn thành).

 Nguồn Bộ Xây dựng

Phòng Quản lý xây dựng

Nguồn bài viết: Không có