Tin tức

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). (06-06-2018 11:20:52)

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 636/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018).

Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về vị trí, vai trò, tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt chủ đề đợt thi đua cao điểm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” trong toàn Ngành theo phương châm hành động của Chính phủ năm 2018, tạo khí thế thi đua sôi nổi và rộng khắp trong mọi lĩnh vực, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch công tác của cơ quan, đơn vị và ngành Xây dựng năm 2018, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đề ra.

Các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm được tuyên truyền sâu rộng và tổ chức thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, gắn với tuyên truyền kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Thông qua các hoạt động kỷ niệm khẳng định bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Bộ Xây dựng yêu cầu tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị và của ngành Xây dựng năm 2018. 

Tập trung triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: “Ngành Xây dựng chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tổ chức tốt hơn điều kiện sống và làm việc cho công nhân viên chức ngành Xây dựng”, làm nòng cốt cho các phong trào thi đua yêu nước của Ngành trong giai đoạn hiện nay.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa to lớn của Lời kêu gọi thi đua ái quốc và tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam 70 năm qua; tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới (có Đề cương tuyên truyền kèm theo).

Các cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc với nội dung thiết thực, bám sát các nhiệm vụ chính trị và các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ và Chương trình hành động của Bộ Xây dựng theo hướng bám sát tình hình thực tiễn, chủ động, sáng tạo và quyết liệt hành động, tạo những chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực quản lý của Ngành.

Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, công khai, minh bạch và đúng quy định; quan tâm khen thưởng tập thể nhỏ, công nhân, người trực tiếp sản xuất, lao động, công tác; khen thưởng phản ánh đúng kết quả phong trào thi đua và có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương. 

Tập trung thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”.

                                      

                            Phòng Quản lý xây dựng

Nguồn bài viết: Bộ Xây dựng