Tin tức

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nân (02-06-2016 12:15:19)

Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020

Vừa qua, ngày 12 tháng 5 năm 2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 419/QĐ-BXD về Chương trình hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 – 2017, định hướng đến năm 2020, Bộ Xây dựng ban hành Chương trình hành động với những nội dung chủ yếu như sau:

Mục tiêu

1. Xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng để huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội nói chung, các lĩnh vực thuộc ngành xây dựng nói riêng.

2. Hoàn thiện việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo yêu cầu tại Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP bảo đảm chất lượng, tiến độ, đáp ứng yêu cầu thực tế và hội nhập kinh tế quốc tế.

3. Công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, ủy quyền trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong tiếp cận và thực hiện thủ tục hành chính.

4. Rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan đến năm 2017 tối đa không quá 77 ngày, đến năm 2020 dưới 70 ngày (bao gồm cả thủ tục phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, kết nối cấp thoát nước, nghiệm thu đưa công trình vào khai thác, sử dụng, đăng ký tài sản sau hoàn công…).

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng, bảo đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư.

Nguồn bài viết: Không có