Chi tiết thủ tục

Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình (27-04-2017 02:55:07)

Thủ tục Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình

I. Trình tự, cách thức thực hiện:

I.1. Nộp hồ sơ:

Chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: Số 01, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, phường 5, TP Vị Thanh, điện thoại/Fax: 0711.3878890).

I.2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, Phòng chuyên môn có trách nhiệm xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một (01) lần trong quá trình thẩm định). Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

Trong thời gian năm (05) ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu thực hiện thẩm định, cơ quan thẩm định có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan. Thời hạn tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan là 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III.

Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan và tổ chức thẩm định đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định.

I.3. Trình tự giao nhận:

- Khi đến nhận kết quả, người nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam), hộ chiếu (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả thẩm định, trao kết quả thẩm định cho người đến nhận.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

II.1. Thành phần:

Hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

1. Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

2. Văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Các văn bản khác có liên quan.

3. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng (nhiệm vụ, phương án khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát, dự toán khảo sát,...);

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ;

- Dự toán xây dựng công trình đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách.

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

II.2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ.

 III. Thời hạn giải quyết:

Thời gian thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là 30 ngày (đối với công trình cấp II và cấp III).

 IV. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức.

 V. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang.

 VI. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết quả thẩm định.

VII. Phí và Lệ phí:

          Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp phí thẩm định cho cơ quan thẩm định. Mức phí thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định của Bộ Tài chính.

VIII. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định thiết kế theo Mẫu số 06 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư (theo mẫu số 01 quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 18/2016/TT-BXD).

IX. Điều kiện: Không.

X. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

- Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thầm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

 

 

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: TO TRINH BAO CAO TH_e524a89O.rar