Chi tiết thủ tục

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình – Nhóm B và C (27-04-2016 10:44:08)

Thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình – Nhóm B và C

THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – NHÓM B VÀ C

I. Điều kiện: Không.

II. Thành phần, số lượng hồ sơ:

II.1. Thành phần:

Hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế cơ sở bao gồm các tài liệu sau:

1. Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

2. Văn bản pháp lý:

- Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn theo quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có);

- Quyết định lựa chọn nhà thầu lập dự án;

- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 đối với khu công nghiệp quy mô trên 20 ha) được cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án;

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Văn bản thỏa thuận độ cao tĩnh không (nếu có);

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

3. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức đầu tư (dự toán):

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án (nhiệm vụ, phương án khảo sát, báo cáo kết quả khảo sát, quyết định phê duyệt nhiệm vụ, phương án khảo sát, dự toán khảo sát,...);

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức đầu tư hoặc dự toán);

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh.

4. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở;

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế.

II.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

III. Trình tự, thủ tục thẩm định:

III.1. Nộp hồ sơ:

Chuẩn bị đầy đủ và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông thuộc Văn phòng Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang (địa chỉ: Số 01, đường D4, Khu hành chính UBND tỉnh Hậu Giang, phường 5, thị xã Vị Thanh, điện thoại/Fax: 0711.3878890).

III.2. Tiếp nhận, kiểm tra và thẩm định hồ sơ:

Trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan thẩm định, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung hồ sơ thì cơ quan thẩm định dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu.

Trong thời gian 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản kèm theo trích lục hồ sơ có liên quan đến các cơ quan, tổ chức theo quy định để lấy ý kiến về nội dung liên quan đến dự án. Thời hạn tham gia ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan là 15 ngày đối với dự án nhóm B và 10 ngày đối với dự án nhóm C.

Phòng chuyên môn chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các đơn vị liên quan và tổ chức thẩm định đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo quy định. Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở là 30 ngày đối với dự án nhóm B và 20 ngày đối với dự án nhóm C.

III.3. Phí và Lệ phí:

          Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp phí thẩm định cho cơ quan thẩm định. Mức phí thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định của Bộ Tài chính.

III.4. Trình tự giao nhận:

- Khi đến nhận kết quả, người nhận phải xuất trình chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam), hộ chiếu (đối với người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài).

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và yêu cầu người đến nhận ký nhận kết quả thẩm định, trao kết quả thẩm định cho người đến nhận.

IV. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Tờ trình thẩm định dự án theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

V. Căn cứ pháp lý:

- Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

- Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng ;

- Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi Tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình.

- Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở.

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: Mẫu số 01 tham dinh du an TKCS_3oCtSXrQ.docx