Chi tiết thủ tục

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình (06-11-2019 17:04:44)

Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh.

2.1. Trình tự thực hiện:

- Chủ đầu tư gửi hồ sơ thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết xây dựng thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình tới Sở Xây dựng.

- Sở Xây dựng sau khi xem xét hồ sơ hợp lệ, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định theo đúng thời hạn quy định.

2.2. Cách thức thực hiện:Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hậu Giang (09 Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

Tờ trình đề nghị thẩm định đồ án; thuyết minh tổng hợp kèm theo bản vẽ in màu thu nhỏ; dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng được duyệt; dự thảo quyết định phê duyệt đồ án; bản vẽ in màu đúng tỷ lệ quy định; các văn bản pháp lý có liên quan; văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung đồ án quy hoạch; hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung hồ sơ đồ án.

b) Số lượng hồ sơ : 03 (bộ)

2.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng.

2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng.

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng.

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng

2.8. Phí, Lệ phí: Được xác định theo tỷ lệ % của chi phí lập đồ án quy hoạch (tỷ lệ 12,3% đối với chi phí lập quy hoạch ≤ 200 triệu đồng; tỷ lệ 9,7%  đối với chi phí lập quy hoạch 500 triệu đồng; tỷ lệ 8,4%  đối với chi phí lập quy hoạch 700 triệu đồng; tỷ lệ 7,5%  đối với chi phí lập quy hoạch 01 tỷ đồng; tỷ lệ 5,5%  đối với chi phí lập quy hoạch 02 tỷ đồng…).

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:không có

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):không có.

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Khoản 2 Điều 41 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009.

- Khoản 1 Điều 31, Điều 32, Điều 33 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

- Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của  Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 2_b3nRVOcD.docx