Chi tiết thủ tục

Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHC đô thị Ngã Sáu (16-09-2019 18:19:19)

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Ngã Sáu

qhc%20Nga%20Sau(5).png

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 7.NGÃ SÁU_1DhmQu78.pdf