Chi tiết thủ tục

Phê duyệt đồ án điều chỉnh QHC đô thị Một Ngàn (16-09-2019 18:34:28)

Phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Một Ngàn

qhc%20Mot%20Ngan(1).png

BIỂU MẪU ĐÍNH KÈM: 9.MỘT NGÀN_kQVbWH0e.pdf